Reisestøtte

Styret i NAS har avsatt noen midler til reisestøtte for medlemmene. Medlemmer i NAS som ønsker å delta i arbeidsgrupper/komiteer oppfordres til å søke styret i NAS om reisestøtte. Normalt vil reisestøtten fra NAS bare gi refusjon for deler av reisen, da den begrenses oppad til kr. 5 000,– pr. reise. I spesielle tilfeller kan reisestøtten økes. En kan ikke søke om tildeling av reisestøtte til møter/kongresser etter at de er avsluttet.

Det er knyttet visse betingelser til utbetaling av reisestøtten: 
Alle som mottar reisestøtte må dele sine faglige inntrykk med andre. Dette gjøres i en artikkel om et faglig tema fra møtet eller konferansen man har deltatt i. Det kan være et resyme av et foredrag, en presentasjon, faglige tema og problemstillinger, viktige diskusjoner eller andre inntrykk og opplevelser av generell interesse for NAS. Alle artikler sendes styret v/ leder for gjennomgang. Godkjente artikler vil bli lagt ut på NAS sin hjemmeside. Frist for innsendelse av artikkel er 2 måneder etter at møtet er avsluttet. Reisestøtten utbetales etter godkjennelse av artikkel.

Vær oppmerksom på at styret ikke sender ut påminnelser til de som har fått godkjent søknad om reisestøtte. Den enkelte søker må derfor selv se til at prosedyrene blir fulgt.

Søknaden må inneholde følgende opplysninger:

  • Begrunnelse for deltakelse og søknad om støtte
  • Finansieringsplan og budsjett for reisen 
  • Opplysninger om foredrag/presentasjoner som skal holdes 
  • Opplysninger om eventuelle verv i komiteen

Søknad om reisestøtte sendes styret i NAS v/ styreleder

 2018:

Det er gitt 4 reisestøtter.

Truls Gjestland, Sintef Digital, fikk reisestøtte til Inter-Noise 2018 i Chicago. Les om foredraget "Fifty years of aircraft noise annoyance - time to introduce new ideas" HER!

 2016:

Clas Ola Høsøien, Multiconsult

NAS støttet i 2016 møtedeltagelse i Paris.

Standardiseringskomite ISO/TC43/SC2/WG29 «Acoustic classification scheme for buildings» i Paris 27. september 2016.

Lydklassifisering av boliger

Les Clas sitt referat og oppsummering fra møtet HER!